Výukové laboratoře

Výukové laboratoře

Výuka probíhá v moderních a špičkově vybavených laboratořích v našem fakultním kampusu. Podívejte se, na čem studenti pracují ve cvičeních.

Laboratoř strojového vidění

Výuka předmětů Zpracování vícerozměrných signálů, Počítačové vidění, Rozpoznávání a Strojové učení.

Vedení bakalářských a diplomových prací.

Laboratoř zpracování obrazů

Optická měření, defektoskopie, mikroskopická měření, VIS/NIR.

Laboratoř programovatelných struktur

Laboratoř programovatelných struktur.

Laboratoř mobilních robotů

Virtuální prohlídka laboratoře.

Laboratoř se zaměřuje především na vývoj průzkumných létajících prostředků, zejména quadrotorů. Věnuje se mechanické konstrukci, řídicí elektronice a softwaru. Provádí se zde matematické modelování a simulace chování stroje, estimace orientace z palubních snímačů, začlenění do nadřazených systémů (např. teleprezenčního řízení) a letové zkoušky.

Laboratoř se mimo to věnuje také malým kráčejícím robotům a robotům pro robotické soutěže, které jsou využívány zejména pro studentské práce.

Tým: Ing. Vlastimil Kříž, Ing. Petr Gábrlík

 

Laboratoř řízení pohonů I

V laboratoři je realizován výzkum pokročilých algoritmů řízení střídavých elektrických pohonů. V centru zájmu jsou především algoritmy bezsnímačového, robustního a prediktivního řízení pohonů se synchroními motory s permanentními magnety a s asynchronními motory.

Výzkum probíhá v rámci grantových projektů základního i aplikovaného výzkumu, rovněž jsou realizovány práce pro smluvní partnery.

Laboratoř inteligentních regulátorů

Virtuální prohlídka laboratoře.

 

Tato laboratoř primárně slouží pro účely výuky bakalářského a magisterského studia. Studenti se zde seznámí s široce používanými průmyslovými zařízeními z celého spektra automatizace, jmenovitě s programovatelnými automaty firmy Bernecker & Rainer včetně jejich softwarového rozhraní a obsluhy analogových a logických periférií v reálném čase. Studenti se tematicky profilují na oblast řízení dynamických a rovněž i sekvenčních procesů. Pro účely řízení dynamických systémů, které jsou například zastoupeny levitujícím tělesem ve vzduchovém proudu nebo mnoharozměrovým modelem vysoušecí komory, jsou v bakalářském programu nasazovány praktické struktury diskrétních variant PID regulátorů a následně v navazujícím programu pokročilými typy samo se nastavujícími regulátory. Uvedené varianty musí respektovat reálná omezení, jež jsou součástí procesních celků. Obecně vzrůstající poptávka po úspoře energií je zastoupena fyzikální replikou inteligentního domu, který komplexně pokrývá úlohy sekvenčního i dynamického řízení.

Laboratoř vibrodiagnostiky a kalibrace

Laboratoř je vybavena špičkovými přístroji a měřícími systémy, které umožňují dosáhnout nízké nejistoty měření, a proto je určena pro řešení výzkumných úkolů a spolupráci s průmyslem. Z těchto důvodů není laboratoř zařazena do běžné výuky, ale studenti zde mohou pracovat v rámci vybraných diplomových a disertačních prací.

Mezi hlavní oblasti patří:

 • Vibrodiagnostika a snímače vibrací
 • Kalibrace snímačů vibrací, laserových vibrometrů, nábojových i napěťových zesilovačů
 • Snímače akustické emise
 • Kalibrace snímačů akustické emise
 • Lokalizace zdrojů hluku (mikrofonní pole)
 • Inerciální snímače (akcelerometry, gyroskopy)
 • Kalibrace snímačů úhlové rychlosti
 • Testování vlivu teploty
 • Snímače založené na optických principech

Výsledky VaV umístěné v laboratoři:​

 • funkční vzorek: Dvouvrstvé maticové mikrofonní pole s MEMS snímači pro akustickou holografii - měřicí systém pro lokalizaci a charakterizaci zdrojů zvuku v uzavřených prostorech pomocí metod akustické holografie v blízkem akustickém poli.

Laboratoř programovatelných automatů

Výuka BPGA

Laboratoř moderních metod v automatizaci

Výuka BPPA, MAUP

Laboratoř automatického řízení

Laboratoř poskytuje pracoviště s výukovými modely pro praktické experimenty s řídicími a identifikačními algoritmy.

Laboratoř automatizace měření

Laboratoř automatizace měření

Výuková laboratoř elektrických měření (skupina měření)

Laboratoř elektrických měření

Laboratoř řízení pohonů II

Studentské práce se zaměřují jak na vývoj nových algoritmů řízení, tak i na jejich implementaci ve vestavných systémech.

Laboratoř

 

 

Laboratoř měření neelektrických veličin

Laboratoř měření neelektrických veličin je jednou z pěti laboratoří, které je možné si prohlédnout v 360° 3D panoramatickém pohledu.

Tato laboratoř primárně slouží pro účely výuky bakalářského a magisterského studia v předmětech BMFV (měření fyzikálních veličin) a MSNV (snímače neelektrických veličin). Studenti se zde seznámí s principy činnosti různých typů čidel a senzorů, praktickým měřením se seznámí s jejich vlastnostmi a provedou vlastní vyhodnocení výhod a nevýhod daného principu měření. Cvičení jsou zaměřena na klasické snímače a senzory, jako jsou odporové a polovodičové snímače teploty, snímače otáček, tenzometrické snímače, kapacitní snímače, snímače vibrací, snímače ionizujícího záření, snímače vodivosti, fotoelektrické snímače polohy, magnetoelektrické snímače, indukčnostní snímače polohy LVDT či ultrazvukový snímač vzdálenosti. Principiální vysvětlení funkce snímače je doplněno demonstračním měřením, kde je obvykle využito průmyslově používaných snímačů.

Laboratoř mikroprocesorové techniky

Laboratoř mikroprocesorové techniky

Laboratoř PC

Virtuální prohlídka laboratoře.

Laboratoř procesní automatizace

Laboratoř procesní automatizace CVVOZE

Laboratoř řídicích počítačů

Laboratoř řídicích počítačů

Laboratoř řízení dynamických systémů

V laboratoři jsou realizovány práce v oblasti vývoje pokročilých řídicích algoritmů a jejich implementace ve vestavných systémech.

Laboratoř subsystémů PC

Návrh hardware na bázi platformy DSP/FPGA, zákaznické obvody, výuka sběrnic a periferií PC.

Zkušební laboratoř CVVOZE

Akreditované laboratoře | Kontakt | Zkušební laboratoř | Kalibrační laboratoř


Pracoviště pro zkoušky klimatické odolnosti a vibrací je vybaveno klimatickou komorou firmy Vötsch VCV 7060-15 o objemu 600 l a dvouosým vibračním budičem RMS SW8142-24  chlazeným vodou se zesilovačem a řídicím systémem firmy RMS. Zkušební systém umožňuje provádět kombinované zkoušky vlivu teploty, vlhkosti a vibrací dle normovaných postupů. Pracoviště navazuje na výzkum a dlouhodobé zkušenosti zaměstnanců Ústavu automatizace a měřicí techniky FEKT VUT v Brně v oblasti měření vibrací a vibrodiagnostiky.
K provádění klimatických a vibračních zkoušek výrobků je Zkušební laboratoř CVVOZE akreditována Českým institutem pro akreditaci jako zkušební laboratoř č. 1657 podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Zkoušky klimatické a vibrační odolnosti (chladem, suchým teplem, změnou teploty, vlhkým teplem konstantním nebo cyklickým, vibracemi sinusovými, náhodnými, dle časového průběhu, smíšenými vibracemi a zkoušky kombinované) jsou prováděny dle příslušné části normy ČSN EN 60068-2-xx.

Zkušební systém pro testování environmentálních vlivů na elektronické a mechanické komponenty. Systém se skládá z klimatické komory firmy Vötsch o objemu 600 l a dvouosého vibračního budiče 24 KN chlazeného vodou se zesilovačem a řídicím systémem firmy RMS.
Klimatická komora umožňuje vodorovný pojezd na tři pozice (svislá osa vibračního budiče, vodorovná osa vibračního budiče a mimo vibrační budič) a svislý pojezd v rozsahu umožňujícím nasazení na instalovaný testovaný vzorek o výšce max. 800 mm.
Dvouosý vibrační budič se zesilovačem pro generování definovaných mechanických vibrací sestává z elektrodynamického vibračního budiče s vodním chlazením a kluzného stolu na hydrostatických ložiscích a výkonového zesilovače. Součástí systému je i programovatelná real-time řídicí jednotka a software s předdefinovanými módy a testovacími průběhy mechanických kmitů (sinus, šum a puls (shock), Sine on Random, Random on Random, Time History, Resonance Search, Sweep Sine)

Technické parametry klimatické komory

 • Objem vnitřního zkušebního prostoru: 600 l
 • Teplotní rozsah: -70°C až +180°C
 • Rychlost změny teploty: 15 K/min dle podmínek IEC 60068-3-5
 • Řízená relativní vlhkost v rozsahu: 10% RH - 95% RH
 • Max. ztrátový příkon testovaného zařízení: 3 kW při 20°C
 • Ochrana proti orosení testovaného vzorku

Technické parametry dvouosého vibračního budiče se zesilovačem

 • Průměr armatury: 240 mm
 • Rozměry kluzného stolu: 600x600 mm
 • Frekvenční rozsah vertikálně: 2-2700 Hz; horizontálně: 5-2000 Hz
 • Jmenovitá špičková síla Sinus:24 kN
 • Jmenovitá špičková síla Shock: 40 kN
 • Maximální zatížení vibračního budiče 250 kg
 • Maximální zatížení kluzného stolu 300 kg

Akreditovaná kalibrační laboratoř

Akreditované laboratoře | Kontakt | Zkušební laboratoř | Kalibrační laboratoř


V laboratoři kalibrujeme přístroje pro měření vibrací nebo přístroje generujících vibrace.
Laboratoř byla akreditována Českým institutem pro akreditaci pod číslem K2395.

Typy kalibrovaných přístrojů

 • snímače vibrací (s nebo bez zesilovače)
 • nábojové a napěťové zesilovače
 • měřiče vibrací, analyzátory vibrací (vibrometry)
 • kalibrační vibrátory
 • laserové vibrometry
 • snímače zemětřesení (geofony)
 • vibrační systémy ve zkušebních laboratořích

Hlavní charakteristiky

 • Kalibrace je provedena v souladu s normami ČSN/ISO 16063-11 a ČSN/ISO 16063-21.
 • Frekvenční rozsah pro kalibraci 0,2 Hz až 20 kHz, zesilovače se kalibrují v rozsahu 0,1 Hz až 50 kHz.
 • Rezonanční kmitočty snímačů vibrací jsou testovány do 50 kHz.

Hmotnost a citlivost snímače, kmitočet a velikost vibrací (vyjádřeno jako zrychlení, rychlost nebo výchylka) jsou parametry, které spolu s vlastnostmi kalibračního systému určují krajní hodnoty parametrů kalibrace. Stanovení parametrů kalibrace vyžaduje konzultaci zadavatele s kalibračním technikem.

Kalibrace je možné provádět nejen v laboratoři, ale i v místě zadané zákazníkem.

Laboratoř je vybavena kalibračním systém Spektra CS18P HF, VLF, který umožňuje primární kalibraci (tj. pomocí laserového interferometru) nebo sekundární kalibraci (srovnání s referenčním snímačem). Pro kalibraci mimo laboratoř připravíme referenční kalibrační sestavu z bohatého vybavení laboratoře.

Postup zadání zakázky

 1. Zákazník pošle požadavek na kalibraci do kalibrační laboratoře.
 2. Pokud nejsou jasné požadované parametry kalibrace nebo jsou mimo možnosti laboratoře, požadavky se upřesní po konzultaci se zákazníkem.
 3. Kalibrační laboratoř pošle zákazníkovi nabídku se specifikací parametrů kalibrace a cenou.
 4. Pokud zákazníkovi nabídka vyhovuje, pošle kalibrační laboratoři objednávku na kalibraci. Současně se domluví způsob předání snímačů a přístrojů.

 

  Pojďte na automatizaci

  Vyberte si svůj program