Vývoj moderních řídicích systémů leteckých motorů (AECS)

Popis

Registrační číslo projektu (MS2014+): CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024513
Číslo a název prior. osy: PO-1 “Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“
Program podpory: APLIKACE – VIII. VÝZVA
Poskytovatel: MPO ČR
Řešitel: UNIS, a.s.
Spoluřešitel: LPP s.r.o., MECHSOFT, s.r.o., VUT v Brně
Plánovaná realizace: 1. 1. 2021 – 31. 5. 2023 (29 M)

Projekt VaV je zaměřen na novou generaci pokročilých, vysoce spolehlivých, modulárních řídicích a diagnostických systémů leteckých pohonů. Cílem a výsledkem projektu bude prototyp řídicí jednotky leteckého motoru a komplexního prostředí tester-simulátoru. Modulární architektura řídicí jednotky umožní řešit náročné požadavky pohonných jednotek s redundantní zpětnou vazbou hydromechanickou i plně elektronickou. Při vývoji budou využity moderní metody matematického modelování, simulace a testování.

Projekt je realizován za finanční podpory z prostředků evropských strukturálních a investičních fondů a státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Poskytovatel MPO ČR