Výzkum a vývoj filtroventilační jednotky pro ochranu osob před chemickými látkami, prachem a biologickou nákazou u prostředků osobní ochrany

TA02010864
Hlavní řešitel
doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D.
Popis

Prezentace výsledků projektu a jeho řešení postihuje toto video:

Cílem navrhovaného projektu je vyvinutí a realizace prototypu masky s elektronickou podporou dýchání pro bezpečnou ochranu proti vlivu chemických a biologických látek na lidský organismus. Opakující se hrozby související s možným výskytem virových chorob a dále hrozby související s kontaminací ovzduší zplodinami, chemickými látkami apod., zvyšují potřebu inovovat současné ochranné pomůcky a poskytnout vyšší bezpečnost uživatelům pohybujícím se v nebezpečném či škodlivém prostředí.

Cílem projektu je na základě výzkumu, vývoje a aplikace perspektivních technologií v měření a komunikaci vyvinout nové výrobky a systémy určené pro ochranu jednotlivce se signalizací poruch a predikcí doby bezpečného použití přístroje. Jedná se zejména o monitorování stavu filtračního a řídicího systému s návazností na okolní prostředí jako jsou teplota, barometrický tlak a vlhkost. Nedílnou součástí by měl být i systém lokalizace osoby v terénu a monitorování její aktivity. Takový systém umožní bezpečnější ochranu jednotlivce především při práci v prostorech se zamořením jak chemickým tak i bakteriologickým. Toto řešení povede k nabídce ucelené řady ochranných prostředků a k podstatnému zvýšení bezpečnosti osob zasahujících v rizikovém prostředí, tedy v prostředí kde je nezbytné zajistit ochranu před chemickými anebo biologickými látkami. Využití je očekáváno především v průmyslu, zdravotnictví a civilní ochranně obyvatel.

Základní ideou definující zadání tohoto výzkumu a vývoje je vznik systému elektronického dohledu nad bezpečným dýcháním pomocí dýchacích masek a splnění požadavků bezpečnostních norem platných v rozvinutých zemích jako EU, USA a Austrálie. Součástí projektu je i vyřešení automatické kalibrace, nastavení a testování dýchacích jednotek.

Výsledné komplexní řešení nových výrobků, včetně systému zabezpečení kalibrace a kontroly, představuje cílové řešení projektu „Bezpečná ochranná maska“. Jeho prototypové řešení bude realizováno v konkrétní formě a budou realizovány prototypy a speciální programové vybavení.

K základním cílům projektu patří výrazné posílení konkurenceschopnosti firmy na globálním trhu na základě optimalizace výrobních postupů při výrobě dýchacích masek a vývoji nových a vysoce progresivních technologií pro zajištění nadstandardní funkčnosti a bezpečnosti výrobků.

Projekt výrazně přispěje k optimalizaci výroby na základě výzkumu a vývoje nových technologií, což zajistí výrazný ekonomický a ekologický přínos a dále podpoří rozvoj bezpečné a flexibilní výroby s rychlým následným nástupem dalších inovací.