Laboratoř moderních metod v automatizaci

Laboratoř je vybavena šesti pracovišti s programovatelnými automaty Simatic S7-1500 a 10" touch panely výrobce Siemens. Všechny automaty jsou propojeny v lokální síti společně, a také s počítači, prostřednictvím kterých mohou být programovány. Na počítačích je rovněž instalován návrhový systém Siemens NX společně s rozšířením Mechatronics Concept Designer složící ke konstrukčnímu návrhu a virtuální simulaci jednoduchých modelů, případně složitějších celků.

V laboratoři probíhá výuka těchto předmětů:

  • Prostředky průmyslové automatizace - studenti si na demonstračních přípravcích osvojují práci s nejběžnějšími průmyslovými snímači, akčními členy a dalšími komponentami, jako jsou limitní snímače, motory, frekvenční měnič, regulátory. Předmět se věnuje nejen elektrickým komponentám, ale také jejich pneumatickým ekvivalentům. V rámci tohoto předmětu se studenti také seznámí se základy programování PLC, které mohou následně rozvíjet v dalších předmětech.
  • Automatizace procesů - studenti si vyzkoušejí problematiku pokročilého programování PLC, konkrétně vývoj programu řídicího technologii typu Batch, tedy dávkový proces dle normy ANSI-ISA88. Každé z pracovišť je pro tento účel připojeno k softwarovému simulátoru procesu, kdy všechny simulátory mají společnou vizualizaci promítanou projektorem na plátno v laboratoři. Studenti tak mezi sebou mohou porovnávat pokrok v práci.
  • Průmyslové komunikační sítě - studenti si prakticky vyzkouší vybrané průmyslové komunikační technologie z pohledu různých úrovní ISO/OSI modelu. 

V laboratoři se nachází množství modelů, se kterými studenti pracují během výuky, či které využívají, případně zlepšují v rámci svých závěrečných prací. Jedná se jak o jednoduché modely např. model vrtačkymodel brány pro vjezd na parkovištěmodel třídění kmenů, tak i o složitější, např. testbed továrny dle Průmyslu 4.0. Z dalšího vybavení je nutné zmínit také SCARA robot firmy Epson či automatickou frézku. Oba stroje mají vytvořeno vlastní řízení založené na PLC firmy Beckhoff.

Laboratoř rovněž slouží jako zázemí studentům pracujícím na svých bakalářských či diplomových pracích.